Inici » Subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 65 anys o més
Subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 65 anys o més

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 65 anys o més

S’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 65 anys o més, corresponent a l’any 2022.

Termini: del 25 de febrer al 29 d’abril de 2022
La sol·licitud es pot presentar presencialment o per internet.

Presencialment: Demanar cita prèvia a l’Oficina d’Habitatge de Cervera. Pl. Major, 1 – Tel. 973 530025 – ext: 1159 o 667860915

Per Internet:

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

Requisits:

a) Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria.

b) Tenir la residència legal a Catalunya.

c) Estar en risc d’exclusió social segons la definició de l’article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,83 vegades l’IRSC, ponderat en funció del nombre de membres que la componen i de la zona on està ubicat l’habitatge.

d) Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada.

e) No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior als imports establerts a les resolucions de convocatòria corresponents.

f) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

g) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

h) Pagar el lloguer de l’habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

i) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

j) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la seguretat social