Inici » Paeria (ajuntament) » Cartipàs municipal » Òrgans de govern

Òrgans de govern

Ple de la Paeria

El Ple municipal de la Paeria és el màxim òrgan del govern del municipi. Aquest és integrat per tots els regidors i regidores i sota la presidència del paer en cap. 

Respecte a les seves competències, li corresponen les assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local, Llei 7/85 de 2 d’abril, i en l’article 52 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, que són les següents:

a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada; la creació d’òrgans desconcentrats; l’alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.

c) L’aprovació inicial del planejament general del municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics.

d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

e) Crear i regular òrgans complementaris.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.

j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.

k) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

l) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

n) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

o) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

p) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.

Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

q) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

r) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura al paer en cap i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

El ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions al paer en cap i a la comissió de govern, llevat de les esmentades en l’apartat 2, lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) i q), i en el apartat 3 d’aquest article.

Calendari

El Plenari Municipal celebrarà la sessió ordinària l’últim dijous cada dos mesos, coincidint amb els mesos senars, prèvia convocatòria de l’Alcaldia que fixarà l’hora de la sessió, essent preferentment a les 19.00h del vespre.

Membres

A Cervera, el nombre de membres que componen el Ple és de 13, en proporció al nombre d’habitants.

Paer o paera en cap

El paer o paera en cap (alcalde o alcaldessa) és el president o presidenta de la corporació i té, segons l’article 21 de la Llei reguladora de les bases del règim local, Llei 7/85 de 2 d’abril, i l’article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, les atribucions següents:

a) Representar la Paeria.

b) Dirigir el govern i l’administració municipals.

c) Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e) Publicar, executar i fer complir els acords municipals.

f) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.

g) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l’exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d’acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.

h) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

i) Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s’entén sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l’article 99 de la Llei reguladora de les bases del règim local.

j) Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.

k) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s’ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.

l) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l’alcaldia. Així mateix, el paer o paera en cap pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d’urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n’hi ha de donar compte.

m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.

o) Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

p) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

q) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.

La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

r) Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió de govern.

s) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització complementaris.

t) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament

u) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

Correspon també al paer o paera en cap el nomenament dels tinents d’alcalde.

El paer o paera en cap pot delegar l’exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar i presidir les sessions de ple i de la comissió de govern, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d’operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral, i les esmentades en les lletres b), f), s), k), l) i m) de l’apartat 1.

Paer en cap: Jan Pomés López

Tinent d’alcalde o d’alcaldessa

Segons l’article 55 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, el paer o paera en cap designa i revoca lliurement els tinents d’alcalde d’entre els membres de la comissió de govern i quan no n’hi ha, d’entre els regidors. Els tinents d’alcalde substitueixen el paer o paera en cap, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d’absència o de malaltia.

1a Tinent d’alcalde: Ramon Augé Gené
2n Tinent d’alcaldeAntonio Delgado García
3a Tinent d’alcalde: Judith Guim Tarruella
4t Tinent d’alcalde: Raimond Fusté Boix

Junta de govern local

L’article 23 de la Llei reguladora de les bases del règim local, Llei 7/85 de 2 d’abril, i l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, estableixen el marc normatiu de les comissions de govern. Les seves atribucions són:

1. La comissió de govern és integrada pel paer o paera en cap i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement pel paer o paera en cap, el qual n’ha de donar compte al ple.

2. Correspon a la comissió de govern:

a) L’assistència al paer o paera en cap en l’exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que el paer o paera en cap o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

Formen la Junta de Govern Local tots els membres de l’equip de govern.

Calendari

La Junta de Govern Local celebrarà preferentment sessió ordinària tots els dimarts no festius, prèvia convocatòria de l’Alcaldia que fixarà l’hora de la sessió, essent preferentment a les 18.00h.

Membres

Jan Pomés López
Ramon Augé Gené
Antonio Delgado García
Judith Guim Tarruella
Raimond Fusté Boix

Comissió especial de comptes

Segons l’article 58 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, correspon a la comissió especial de comptes l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d’administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d’entitats o organismes municipals de gestió.

Per a l’exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà del paer o paera en cap, la documentació complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s’analitzin.

La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l’ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de vot ponderat.

Les competències de la comissió especial de comptes s’entenen sens perjudici de les que corresponen al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb llur legislació específica.

D’acord amb allò establert a l’art. 57.4 del ROM, la Comissió Informativa Permanent, assumirà les competències i facultats de la Comissió Especial de Comptes.

Calendari

La Comissió Informativa Permanent se celebrarà (preferentment) durant la setmana anterior a la de la sessió del ple municipal.

Membres

Tots els regidors de la Paeria de Cervera formen part de la Comissió especial de comptes.

Què en penses, de la nova pàgina web de Cervera.cat?
Si us plau, fes-nos-ho saber a través d’aquest formulari. Gràcies per ajudar-nos a millorar!