Inici » DECRET DE LA PAERIA .- Mesures i recomanacions extraordinàries contenció de la pandèmia de COVID-19 a Cervera (amb data 19 d’agost de 2020)
DECRET DE LA PAERIA .- Mesures i recomanacions extraordinàries contenció de la pandèmia de COVID-19 a Cervera (amb data 19 d'agost de 2020)

DECRET DE LA PAERIA .- Mesures i recomanacions extraordinàries contenció de la pandèmia de COVID-19 a Cervera (amb data 19 d’agost de 2020)

Mesures i recomanacions extraordinàries contenció de la pandèmia de COVID-19 a Cervera. Relació de fets   1.La Paeria ha de treballar amb la finalitat de reduir els riscos de contagi de la Covid-19 i fer front als rebrots que s’estan produint al nostre territori. 2.En data d’avui, La Generalitat de Catalunya ha publicat la Resolució…

Mesures i recomanacions extraordinàries contenció de la pandèmia de COVID-19 a Cervera.

Relació de fets
 
1.La Paeria ha de treballar amb la finalitat de reduir els riscos de contagi de la Covid-19 i fer front als rebrots que s’estan produint al nostre territori.
2.En data d’avui, La Generalitat de Catalunya ha publicat la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost, per la qual s’adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l’aplicació de l’Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d’agost de 2020, sobre la declaració d’actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19. Les mesures establertes en la Resolució són aplicables, en general, al conjunt de ciutadans i ciutadanes i, en particular, als establiments d’hoteleria, restauració i terrasses que es troben en territori de Catalunya.
3.La Paeria de Cervera està plenament identificada i referma l’aplicació de les mesures que contribueixin amb la finalitat de la Resolució
4.La Paeria ha detectat que en horari nocturn i al voltant de certs establiments comercials, que d’acord amb l’article 37 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost de Comerç, Serveis i Fires no disposen de limitació horària, s’afavoreix un moviment de persones amb cert descontrol que impossibiliten el compliment de les mesures i recomanacions imposades pel Govern de la Generalitat per a la contenció de la pandèmia de COVID-19 a Cervera.
5.Per aquest motiu la Paeria decreta l’aplicació expressa de les mesures que conté la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost en tot el terme municipal i, d’altra banda, s’afegeixen mesures complementàries referents a la limitació d’horaris d’obertura dels establiments comercials exclosos del règim d’horari general.
Fonaments de dret
 
1.Resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost, per la qual s’adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l’aplicació de l’Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d’agost de 2020, sobre la declaració d’actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19.
2.L’article 37.3 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost de comerç, serveis i fires regula: “Per raons d’ordre públic, convivència o mediambientals, els ajuntaments poden acordar l’obligatorietat de tancament en horari nocturn o la variació de l’horari dels establiments que volen acollir-se a qualsevol de les causes d’exclusió de l’horari general establert per aquest article, amb la comunicació corresponent al departament competent en matèria de comerç.”
3.DECRET 317/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen normes sobre l’ordenació i la classificació dels establiments de restauració.

Per tant, resolc:

1.Aprovar, per raons de convivència i de contenció de la pandèmia de COVID-19, l’obligatorietat de tancament nocturn de tots els establiments comercials exclosos de l’horari general a les 23 hores, i així contribuir a la millora de l’efectivitat de les mesures de contenció de la pandèmia del COVID-19 al municipi de Cervera.

2.Refermar l’obligatorietat de compliment de les mesures i recomanacions fixades en la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost, per la qual s’adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l’aplicació de l’Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d’agost de 2020, sobre la declaració d’actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19:

a.Es recomana a la ciutadania de Cervera que limiti les trobades socials fora de grup de convivència estable.

b.Es recomana a la ciutadania de Cervera que limitin les trobades socials a un màxim de 10 persones.

c.Està prohibit fumar en la via pública o en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d’almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o assimilats.

d.Els establiments d’hoteleria, restauració i terrasses de Cervera que han d’adoptar les mesures següents:

Garantir la distància interpersonal mínima d’1,5 metres en el servei de barra.

Garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules, d’1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d’aquestes. La taula o agrupació de taules que s’utilitzin amb aquesta finalitat han de ser d’acord amb el nombre de persones que permeti respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.

No s’admetran nous clients a partir de les 00:00 hores.

Els establiments i les terrasses es tancaran a la 1:00 hores com a màxim.

3.Comunicar que l’incompliment d’aquestes indicacions pot constituir una infracció administrativa tipificada en les normes sancionadores de la Generalitat de Catalunya i de la Paeria de Cervera.

4.Comunicar que les mesures tindran vigència des de la data del present decret fins la revocació o modificació de l’Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d’agost de 2020. 5.Notificar aquest decret a la Direcció General de Comerç, a la policia local de Cervera i tots els/les interessats/ades.

El paer en cap de la Paeria de Cervera,

Joan Santacana Vélez.

Dijous, 20 d’agost del 2020.